ZRÓŻNICOWANIE DZIENNIKARSKIEGO DYSKURSU

Dyskurs, przypomnijmy to taki sposób organizowania wypowiedzi, który charakteryzuje się swoistymi konstrukcjami językowymi i formami reprezentacji rzeczywistości; powstaje i rozwija się w toku prakty­ki określonej grupy społecznej; przekazuje spójny zestaw znaczeń dotyczą­cych ważnego dla tej grupy obszaru spraw; służy interesom tej grupy. W każdej dziedzinie tematycznej może ścierać się wiele konkurencyjnych dyskursów (lub wersji dyskursu), co zwykle prowadzi do ukształtowania się swoistej dla tej dziedziny hierarchii dyskursów.Dziennikarstwo jest rozbudowaną i wyraźnie wyodrębnioną dziedziną praktyki dyskursywnej, a dziennikarski dyskurs charakteryzuje się wyso­kim stopniem konwencjonalizacji i występuje w wielu odmianach. Wszystkie te odmiany mają cechy gatunkowe wskazane  dlatego można mówić nie o jednym, ale o wielu gatunkach dziennikarskich.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)