ZAUFANIE DO MEDYCYNY I POLICJI

Właśnie ze względu na oba te czynniki uwagę mediów najbardziej skupiają instytucje, które zajmują się spra­wami zdrowia i życia oraz bezpieczeństwem ludzi, czyli instytucje me­dyczne i pracujący w nich lekarze oraz policja i policjanci.Praca lekarzy jest nieco rzadziej tematem seriali, reportaży, artykułów i audycji niż działalność policji, lecz cieszy się nie mniejszym zainteresowa­niem odbiorców. Osią narracyjną opowieści o działaniu instytucji medycz­nych jest konflikt między lekarzem i pacjentem, a w istocie między zdro­wiem i chorobą (bądź innym zagrożeniem dla zdrowia czy życia). Specyfika tego konfliktu polega zaś na tym, że o ile lekarz jest zawsze protagonistą, walczącym o zdrowie i życie pacjenta, o tyle pacjent szukający pomocy leka­rza może być bądź jego antagonistą, gdy chce wymóc na lekarzu jakiś zabieg (np. aborcję, operację plastyczną, eutanazję, transplantację itp.) lub gdy nie stosuje się do zaleceń lekarza, bądź ofiarą zdaną na jego łaskę, gdy cierpi i jest bezsilny wobec nękającej go choroby, będącej rzeczywistym antagoni­stą i pacjenta, i lekarza.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)