W PROFESJONALNYM WYMIARZE

W wymiarze profesjonalnym głównym czynnikiem różnicującym dziennikarski dyskurs jest orientacja (ideologia) zawodowa dziennika­rzy. Orientacja neutralna i orientacja zaangażowana narzu­cają inne podejście do rzeczywistości i inny sposób jej opisywania. Orienta­cja neutralna traktuje normy i wartości składające się na dziennikarski profe­sjonalizm jako jedyną podstawę działania, podczas gdy orientacja zaangażo­wana podporządkowuje te normy i wartości działaniu na rzecz jakiejś idei czy grupy społecznej. O ile więc w przypadku orientacji neutralnej dys­kurs dziennikarski zakłada dystans do rzeczywistości i obiektywizm re­lacji, o tyle orientacja zaangażowana zakłada stronniczość i tendencyj­ność dyskursu.Traktując obiektywizm i tendencyjność jako postawy przeciwstawne, antytetyczne, można – w uproszczeniu – przyjąć, iż wszelka tendencyjność dyskursu, zarówno zamierzona, jak przypadkowa, jest w istocie brakiem obiektywizmu. Czymże wobec tego jest ów obiektywizm ?

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)