TYPOLOGIA EPSTEINA

Ironiczny – gdy nie ma równoważącego punktu widzenia i chce się uniknąć jawnej tendencyjności relacji, wydarzenia lub problemy przedsta­wiane są w tonie żartobliwym, niejako „pół żartem, pół serio”;narodowego opakowania – dwa lub trzy podobne przypadki w róż­nych częściach kraju przedstawia się łącznie, jako przejaw ogólnokrajowej tendencji, a przynajmniej symptomy szerszego zjawiska;akcji – relacja kładzie nacisk na zdarzenia losowe lub działania stron uwikłanych w spór czy konflikt, eksponując zwłaszcza przemoc i agresję, punkty zwrotne, przesilenia i momenty kulminacji;nostalgiczny – istotą relacji jest przemijanie i zmiany społeczne, któ­re sprawiają, że tradycyjne wartości i nawyki zastępowane są przez nowo­czesne wartości i rozwiązania.Typologia Epsteina nie wyczerpuje z pewnością wszystkich sposobów formatowania telewizyjnych relacji, pomija np. relacje czysto protokolarne (sam opis zdarzenia) czy programowo jednostronne (prezentujące z założenia jeden punkt widzenia), poza tym każdy z wskazanych typów może występo­wać w różnych odmianach, np. format dialektyczny może prezentować wię­cej niż dwa punkty widzenia, format narodowego opakowania może wystę­pować w wersji opakowania regionalnego etc.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)