PEŁNY OBIEKTYWIZM

Pełny obiektywizm jest ide­ałem, do którego należy dążyć, choć zapewne nigdy na da się go osiągnąć. Tak ujmowany obiektywizm jest więc zasadą regulującą która wskazuje sposób działania dziennikarzy i gwarantuje przynajmniej częściową obiek­tywizację opisu rzeczywistości. Idąc tropem umiarkowanych obrońców obiektywizmu można przy­jąć, iż jest to kategoria dyskursywna, łącząca w jedną całość sposób zdo­bywania informacji o rzeczywistości i sposób ich prezentowania. Spośród różnych koncepcji obiektywizmu najbliższa temu rozumieniu jest koncepcja szwedzkiego badacza mediów, J.Westerstahla [1983], rozwinięta i uszcze­gółowiona przez McQuaila [1992].Dziennikarski obiektywizm wymaga oddzielenia informacji od opi­nii i ocen, skoncentrowania informacji na konkretnych faktach oraz za­chowania bezstronności relacji. Informacje o faktach mają wartość po­znawczą wtedy, kiedy są prawdziwe i rzeczowe oraz dotyczą istotnych aspektów zdarzeń.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)