OBROŃCY DZIENNIKARSKIEGO OBIEKTYWIZMU

Oprócz relacji jawnie stronniczych, prezentujących np. punkt widzenia okre­ślonej partii czy Kościoła, do tej grupy należy zaliczyć relacje typu human interest, pokazujące ludzkie problemy z ludzkiego punktu widzenia (tu pożą­dany jest nie obiektywizm, ale emocjonalne zaangażowanie i empatia), a tak­że wszelkie formy dziennikarstwa śledczego, kierującego się normami praw­nymi i etycznymi [Glasser, Ettema, 1991].Obrońcy dziennikarskiego obiektywizmu też nie tworzą jednorodnej i zgodnej grupy. Są wśród nich zwolennicy klasycznego empiryzmu, przeko­nani, iż ludzkie doznania i doświadczenia są obiektywnym świadectwem rzeczywistości i mogą być uzewnętrzniane w sposób obiektywny. Są też wśród nich zwolennicy bardziej umiarkowanej wersji obiektywizmu, zda­niem których rzeczywistość jest poznawalna (prawda istnieje), a rozsądek pozwala oddzielić fakty od wartości i nawet jeśli każdy opis jest „społeczną konstrukcją”, to niektóre elementy czy wersje tej konstrukcji mogą być bliż­sze rzeczywistości niż inne [Lichtenberg, 1996],

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)