DZIENNIKARSKA OPOWIEŚĆ

W dziennikarskiej opowieści o zdarzeniu jak w każdej opowieści osią konstrukcyjną narracji są zazębiające się działania protagonisty i antagonisty. Zazwyczaj obie te role pełnią konkretne jednostki, działające z własnej ini­cjatywy lub w imieniu określonych instytucji. Niekiedy w charakterze anta­gonisty „występują” zjawiska lub siły nie-ludzkie: przyroda, żywioły, zwie­rzęta, choroby, przypadek, los czy choćby czas (przemijanie, starzenie się, śmierć). Protagonistą jest zawsze człowiek bądź grupa kierowana przez jed­nostkę. Przyczyną sprawczą zdarzenia czy ciągu zdarzeń są działania anta­gonisty naruszające ustalony porządek i stwarzające zagrożenie dla systemu społecznego, świata życia jakiejś zbiorowości czy dla poszczególnych jedno­stek.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)