Kategoria: Rozumienie i wpływ mediów

ŚWIAT PRZEDSTAWIONY W MEDIACH

Nie negliżując zatem wszystkich różnic dzielących obie koncepcje, można przyjąć, iż wskazują one na istnienie przynajmniej dwóch mechanizmów mitotwórczych. Bez względu na to, czy działają one równolegle czy niezależnie od siebie, jest prawdopodobne, że każdy,

OBRAZ W MEDIACH

Gołym okiem wszakże widać, że obraz świata w mediach nie jest tego świata lustrzanym odbiciem, gdyż wiele w nim rozmaitych de­formacji, w najlepszym więc razie jest to krzywe zwierciadło. Na tym meta­foryczne definicje mediów bynajmniej

RÓŻNORODNE FRAGMENTY

Podobnie bowiem jak mozaika składa się on z różnorodnych fragmentów, dobranych i zestawionych bez przemyślenie, często wręcz w sposób przypadkowy. Idąc tym tropem, należałoby jednak nieco zmodyfikować myśl Molesa i metaforę mozaiki zastąpić metaforą ka­lejdoskopu.

DZIENNIKARSKI DYSKURS

Kategoria mowy {parole), obejmująca wszelkie sposoby używania języka, jest konceptem bardzo ogólnym i oderwanym od rzeczywi­stości społecznej, wobec tego lepiej jest zastąpić tę kategorię inną, stosowaną już w tej pracy, mianowicie kategorią dyskursu. W stosunku

ZRÓŻNICOWANIE DZIENNIKARSKIEGO DYSKURSU

Dyskurs, przypomnijmy to taki sposób organizowania wypowiedzi, który charakteryzuje się swoistymi konstrukcjami językowymi i formami reprezentacji rzeczywistości; powstaje i rozwija się w toku prakty­ki określonej grupy społecznej; przekazuje spójny zestaw znaczeń dotyczą­cych ważnego dla tej

WYTWÓR PRAKTYKI

Dają się one podzielić na dwie zasadnicze grupy: gatunki informacyjne i publicy­styczne [Bauer, 2000]. Gatunki informacyjne opisują fakty, tzn. odpowia­dają na „klasyczne” pytania: kto, co, gdzie, kiedy, jak, ponadto powinny wskazywać źródła (skąd to wiadomo?)

STOPIEŃ PROFESJONALIZACJI

Jednak stopień owej profesjonalizacji i instytucjonalizacji nie jest oczywisty. Głownie dlatego, że dyskurs ten speł­nia różne zadania i ciągle się zmienia, bo zmienia się rzeczywistość, którą opisuje, a także środki przekazu informacji. Wyróżnione typy instytucji

W PROFESJONALNYM WYMIARZE

W wymiarze profesjonalnym głównym czynnikiem różnicującym dziennikarski dyskurs jest orientacja (ideologia) zawodowa dziennika­rzy. Orientacja neutralna i orientacja zaangażowana narzu­cają inne podejście do rzeczywistości i inny sposób jej opisywania. Orienta­cja neutralna traktuje normy i wartości składające

SPORY NA BOK

Odkładając na bok spory o epistemologiczny status tej kategorii, a także jej pojmowanie w praktyce dziennikarstwa amerykańskiego, gdzie ma najdłuższą historię [Schiller, 1981; Doktorowicz, 1989], wszystkie poglądy na to, czym jest dziennikarski obiektywizm, można podzielić

NIEKTÓRZY BADACZE

Niektórzy badacze mediów idą nawet dalej: Skoro „rzeczywistość” jest tym, co uznajemy za rzeczywistość, to znaczy, że rela­cje dziennikarskie konstruują rzeczywistość – za rzeczywistość bowiem bie­rzemy to, co jest nam przedstawiane jako obiektywny opis rzeczywistości.

OBROŃCY DZIENNIKARSKIEGO OBIEKTYWIZMU

Oprócz relacji jawnie stronniczych, prezentujących np. punkt widzenia okre­ślonej partii czy Kościoła, do tej grupy należy zaliczyć relacje typu human interest, pokazujące ludzkie problemy z ludzkiego punktu widzenia (tu pożą­dany jest nie obiektywizm, ale emocjonalne

PEŁNY OBIEKTYWIZM

Pełny obiektywizm jest ide­ałem, do którego należy dążyć, choć zapewne nigdy na da się go osiągnąć. Tak ujmowany obiektywizm jest więc zasadą regulującą która wskazuje sposób działania dziennikarzy i gwarantuje przynajmniej częściową obiek­tywizację opisu rzeczywistości. Idąc